Onafhankelijke VvE beheer site |
| Reviews & offertes vergelijken

VvE beheerders Zoeken VvE beheer Offerte VvE beheer Vacatures

Privacy Reglement en Cookiebeleid

VvE-beheerders.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy reglement, waaronder het cookiebeleid, willen wij u informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Het privacy reglement en het cookiebeleid van VvE-beheerders.nl zijn van toepassing op alle gegevensverwerkingen en op onze website.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VvE-beheerders.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als VvE-beheerders.nl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy reglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@vve-beheerders.nl.

Doeleinden gegevensverwerking

VvE-beheerders.nl verwerkt de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, e-mail en IP-adres.

Dit doe zij voor de volgende doeleinden: 

Voor zover VvE-beheerders.nl voor bovengenoemde doeleinden gebruikmaakt van een derde (als verwerker van persoonsgegevens), is ieder ander (commercieel) gebruik van uw persoonsgegevens door deze derde niet toegestaan, tenzij u die derde daarvoor zelf toestemming heeft gegeven.

Beveiliging en bewaartermijn

VvE-beheerders.nl gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Desondanks kan er in de beveiliging van onze systemen een zwakke plek voorkomen. Mocht u er één vinden, dan horen wij dat graag. Wij treffen dan zo snel mogelijk gepaste maatregelen. 

VvE-beheerders.nl bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan haar wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Uw rechten

Na een bepaalde periode wist VvE-beheerders.nl persoonsgegevens die zij heeft verwerkt volgens haar wettelijke verplichtingen (met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen). Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens:

De bovengenoemde verzoeken kunt u via e-mail richten aan info@VvE-beheerders.nl, onder vermelding van 'mijn persoonsgegevens'.

Wij reageren zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek.

Gebruik van cookies

Op de websites van VvE-beheerders.nl worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door bezoekers meest gevraagde pagina’s. We maken hierbij gebruik van cookie-technologie. Cookies worden opgeslagen op bijvoorbeeld pc, laptop, tablet of smartphone.

VvE-beheerders.nl en andere websites

Op onze sites treft u een aantal links aan naar andere websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop die partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, wanneer aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen of klachten

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy regelement ? U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken of mailen naar info@VvE-beheerders.nl.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in het privacy reglement en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken om de meest actuele versie te kunnen raadplegen. 

VvE-beheerders.nl